INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W VOGUE TRAVEL SP. Z O.O.

  1. Administratorem danych osobowych Podróżnych i Klientów jest VOGUE TRAVEL SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chlebowa 26 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000819249.
  2. Korzystanie z Portalu, w szczególności zapoznanie się z rodzajami Imprez turystycznych w Portalu nie wymaga wypełniania jakichkolwiek formularzy, ani podawania danych osobowych Klienta lub Podróżnego. Podanie danych osobowych niezbędne jest dopiero na etapie dokonywania wstępnej Rezerwacji.
  3. Klienci, którzy za pośrednictwem Portalu dokonują wstępnej Rezerwacji, przekazują VOGUE TRAVEL SP. Z O.O. dane osobowe wskazane w formularzu rezerwacyjnym - niezbędne w dalszym procesie Rezerwacji, obejmujące imię i nazwisko Podróżnego oraz opiekuna Podróżnego, miejsce zamieszkania Podróżnego i opiekuna Podróżnego, datę urodzenia Podróżnego, nr telefonu i adres e-mail opiekuna Podróżnego.
  4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”) oraz innymi, aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  5. Udostępnienie wskazanych powyżej danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą wstępnej Rezerwacji. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego i wypełnienie odpowiedniego pola wyboru (checkbox-u) oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w formularzu rezerwacyjnym, która stanowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez VOGUE TRAVEL SP. Z O.O.
  6. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox-u) podczas wypełniania formularza rezerwacyjnego, dane osobowe wskazane w formularzu rezerwacyjnym mogą być przetwarzane przez VOGUE TRAVEL SP. Z O.O.., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, również w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych.
  7. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego będzie trwało nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych celów, tj. przez czas niezbędny do realizacji Rezerwacji, tj. przygotowania i przesłania przez VOGUE TRAVEL SP. Z O.O. formularza Umowy oraz przez okres utrzymania wstępnej Rezerwacji miejsca (udziału) w Imprezie turystycznej przez VOGUE TRAVEL SP. Z O.O. lub do chwili wycofania zgody.
  8. Dane osobowe Podróżnego i opiekuna Podróżnego mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa podmiotom przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, a także innym administratorom, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu wstępnej Rezerwacji.
  9. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu wstępnej Rezerwacji i ewentualnego przesyłania informacji marketingowych i handlowych.
  10. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Klient ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm