Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Vogue Travel Sp. z o.o.

I. Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Vogue Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Chlebowa 26, 61-003 Poznań za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.voguetravel.pl (dalej ,,Portal”).

2. Administratorem i operatorem Portalu jest Vogue Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Chlebowa 26, 61-003 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819249, NIP: 7781465475, REGON: 301184406 (dalej ,,Vogue Travel”).

3. Vogue Travel Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą jako organizator turystyki w oparciu o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pod numerem nr 498.

4. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:

1) Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Vogue Travel Sp. z o.o. lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie zawartej Umowy;

2) Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej zawierana między Vogue Travel Sp. z o.o., a Podróżnym;

3) Impreza turystyczna – impreza turystyczna w rozumieniu art. 4 pkt. 2 Ustawy, organizowana przez Vogue Travel Sp. z o.o., w tym kolonie dla dzieci, obozy młodzieżowe, zimowiska;

4) Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 511);

5) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Vogue Travel Sp. z o.o.;

6) Klient – każdy, kto korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Vogue Travel Sp. z o.o.;

7) Usługa – usługa świadczona przez Vogue Travel Sp. z o.o.na rzecz Klienta drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Portalu;

8) Rezerwacja – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Vogue Travel Sp. z o.o. umożliwiająca Klientowi złożenie za pośrednictwem Portalu wstępnej rezerwacji miejsca (udziału) w Imprezie turystycznej.

5. Korzystanie z Portalu, w tym dokonanie Rezerwacji Imprezy turystycznej za pośrednictwem Portalu oraz korzystanie z usługi Komunikatora wymaga zapoznania się Klienta z Regulaminem. Przesłanie formularza rezerwacyjnego będzie możliwe po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z warunkami Regulaminu i jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox). Akceptacja Regulaminu oznacza, że Klient zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się do przestrzegana zasad w nim zawartych.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Za pośrednictwem Portalu Vogue Travel Sp. z o.o. świadczy Usługi polegające na wstępnej Rezerwacji konkretnej Imprezy turystycznej, a także umożliwia skorzystanie z usługi Komunikatora.
2. Za pośrednictwem Portalu Vogue Travel Sp. z o.o. również prezentuje i umożliwia przeglądanie informacji dotyczących każdej Imprezy turystycznej, takich jak, w szczególności: termin, czas trwania, rodzaj i miejsce zakwaterowania, opis obiektu zakwaterowania, cenę, cenę usług dodatkowych oraz Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Vogue Travel.
3. Usługi w ramach Portalu są świadczone przez Vogue Travel Sp. z o.o. 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Zawarte na Portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III. Kontakt z Vogue Travel Sp. z o.o..

Bezpośredni kontakt Podróżnego lub Klienta we wszelkich sprawach związanych z działalnością Vogue Travel Sp. z o.o. jako organizatora turystyki jest możliwy:

1) drogą telefoniczną pod nr: 530 527 005
2) przez adres poczty elektronicznej: [email protected]
3) drogą pocztową lub w siedzibie Vogue Travel Sp. z o.o., adres: ul. Chlebowa 26, 61-003 Poznań.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Dla prawidłowego korzystania z Portalu przez Klienta niezbędne jest posiadanie przez niego:
1) szerokopasmowego łącza internetowego;
2) przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
3) aktywnego konta e-mail.

2. Portal może być wykorzystywany wyłącznie dla celów zgodnych z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta w związku z korzystaniem z Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3. Vogue Travel Sp. z o.o. wskazuje na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, w szczególności niebezpieczeństwo związane z wirusami komputerowymi oraz możliwością przejęcia przez osoby nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.

V. Usługa Rezerwacji i usługa Komunikatora.

1. Usługa Rezerwacji polega na umożliwieniu Klientowi złożenia wstępnej rezerwacji miejsca (udziału) w wybranej przez Klienta Imprezie turystycznej dostępnej w ofercie Vogue Travel Sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu na okres 4 dni, w przypadku gdy wstępna rezerwacja jest dokonywana na co najmniej 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej. W przypadku złożenia
wstępnej rezerwacji miejsca (udziału) w Imprezie turystycznej na mniej, niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej, wstępna rezerwacja miejsca (udziału) w wybranej przez Klienta Imprezie turystycznej jest dokonywana na czas krótszy, niż 4 dni, który to czas zostaje wskazany w potwierdzeniu wstępnej Rezerwacji i w formularzu Umowy, które Klient otrzymuje od Vogue Travel Sp. z o.o. na podany adres e-mail.

2. W celu dokonania Rezerwacji, Klient wybiera interesującą go Imprezę turystyczną, a następnie w zakładce ,,Terminy”, wybiera – spośród terminów podanych przez Vogue Travel Sp. z o.o. - odpowiedni termin Imprezy turystycznej i poprzez wciśnięcie przycisku ,,Rezerwuję” przechodzi do wypełniania formularza rezerwacyjnego o dane Podróżnego (imię i nazwisko, adres, datę urodzenia) i dane opiekuna Podróżnego. Klient ma możliwość wypełniania w formularzu rezerwacyjnym odpowiednich pól w zakresie dodatkowych uwag lub wyboru dodatkowych usług przewidzianych przez Vogue Travel dla wybranej Imprezy turystycznej, a także oznaczenia miejsca wsiadania i wysiadania Podróżnego.

3. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego Klient składa – poprzez oznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkbox’ów) - oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Vogue Travel Sp. z o.o. oraz Regulaminu, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Vogue Travel Sp. z o.o..

4. Po dokonaniu Rezerwacji Klient automatycznie otrzymuje od Vogue Travel Sp. z o.o.z jego adresu poczty
elektronicznej na adres poczty elektroniczne wskazanej przez Klienta potwierdzenie wstępnej Rezerwacji wraz z formularzem Umowy oraz kompletem niezbędnych załączników do Umowy, zawierających wszystkie informacje, które, zgodnie z Ustawą Vogue Travel Sp. z o.o. powinien przekazać Podróżnemu. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, nie powstaje też
obowiązek zapłaty po stronie Klienta.

5. Rezygnacja ze składania za pośrednictwem Portalu wstępnej rezerwacji miejsca (udziału) w Imprezie turystycznej jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z tej usługi przez Klienta.

6. Usługa Komunikatora świadczona drogą elektroniczną przez Vogue Travel Sp. z o.o. polega na nawiązaniu kontaktu pomiędzy Klientem, a Vogue Travel za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Portalu i umożliwia komunikację pomiędzy Klientem, a przedstawicielem Vogue Travel Sp. z o.o.

7. Rezygnacja z usługi Komunikatora możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
korzystania z Komunikatora zamieszczonego na Portalu.

VI. Zasady zawierania Umów o udział w Imprezie turystycznej.

1. Podróżny w celu zawarcia Umowy o udział w Imprezie turystycznej z Vogue Travel Sp. z o.o. składa wstępne zapytanie w jednej z trzech możliwych form:

1) przez przesłanie przez Podróżnego wstępnego zapytania na adres poczty elektronicznej: [email protected],
2) przez dostępny na Portalu formularz rezerwacyjny,
3) przez kontakt telefoniczny z biurem Vogue Travel Sp. z o.o..

2. Vogue Travel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfkacji danych Podróżnego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3. Dokonanie przez Klienta wstępnej Rezerwacji nie skutkuje zawarciem pomiędzy Vogue Travel Sp. z o.o., a Klientem Umowy o udział w Imprezie turystycznej. Do zawarcia Umowy o udział w Imprezie turystycznej dochodzi w chwili:

a) zawarcia Umowy przez Podróżnego i uprawnionego do zawarcia Umowy przedstawiciela Vogue Travel Sp. z o.o. w formie pisemnej lub dokumentowej (przesłania przez Podróżnego/Vogue Travel skanu podpisanej przez Podróżnego dokumentu Umowy o udział w Imprezie turystycznej na adres poczty elektronicznej drugiej strony oraz odesłania przez drugą stronę skanu podpisanej przez siebie Umowy) lub

b) wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie i we wskazanej w Umowie wysokości albo wpłaty całości ceny w przypadku, gdy do rozpoczęcia Imprezy turystycznej pozostało mniej, niż 30 dni (jeśli Podróżny przed przesłaniem skanu dokumentu Umowy wpłacił zaliczkę albo całość ceny). Wpłata zaliczki albo całości ceny nie zwalnia jednak Podróżnego z obowiązku przesłania do Vogue Travel Sp. z o.o. podpisanej przez Podróżnego Umowy o udział w Imprezie turystycznej).

4. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. zasad płatności, zmian warunków Umowy, odstąpienia od Umowy, realizacji Umowy oraz odpowiedzialności Vogue Travel Sp. z o.o. znajdują się w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Vogue Travel, stanowiących załącznik do Umowy oraz załącznik do wiadomości przesyłanej na adres e-mail Klienta przez Vogue
Travel po dokonaniu wstępnej Rezerwacji. Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Vogue Travel Sp. z o.o. dostępne są również na Portalu.

VII. Zasady płatności.

1. Usługi świadczone przez Vogue Travel Sp. z o.o. w ramach Portalu są świadczone nieodpłatnie.
2. Zapłaty ceny za udział w Imprezie turystycznej Podróżny jest zobowiązany dokonać w sposób indywidualnie określony w treści Umowy.

VIII. Reklamacja.

1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług Portalu należy składać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] lub na wskazany wyżej adres stacjonarny biura Vogue Travel Sp. z o.o..
2. W przypadku reklamacji składanych na podstawie Ustawy, zastosowanie znajdują zasady określone w Ustawie oraz Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Vogue Travel Sp. z o.o..
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail Klienta oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Vogue Travel Sp. z o.o. poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

IX. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Podróżnych i Klientów jest Vogue Travel Sp. z o.o.

2. Korzystanie z Portalu, w szczególności zapoznanie się z rodzajami Imprez turystycznych w Portalu nie wymaga wypełniania jakichkolwiek formularzy, ani podawania danych osobowych Klienta lub Podróżnego. Podanie danych osobowych niezbędne jest dopiero na etapie dokonywania wstępnej Rezerwacji.

3. Klienci, którzy za pośrednictwem Portalu dokonują wstępnej Rezerwacji, przekazują Vogue Travel Sp. z o.o. dane osobowe wskazane w formularzu rezerwacyjnym - niezbędne w dalszym procesie Rezerwacji, obejmujące imię i nazwisko Podróżnego oraz opiekuna Podróżnego, miejsce zamieszkania Podróżnego i opiekuna Podróżnego, datę urodzenia Podróżnego, nr telefonu i adres
e-mail opiekuna Podróżnego.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO”) oraz innymi, aktualnie obowiązującymi (tj. przez
cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

5. Udostępnienie wskazanych powyżej danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą wstępnej Rezerwacji. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego i wypełnienie odpowiedniego pola wyboru (checkbox-u) oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w formularzu rezerwacyjnym, która stanowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Vogue Travel Sp. z o.o.

6. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox-u) podczas wypełniania formularza rezerwacyjnego, dane osobowe wskazane w formularzu rezerwacyjnym mogą być przetwarzane przez Vogue Travel Sp. z o.o.,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, również w celu przesyłania informacji marketngowych i handlowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych Podróżnego będzie trwało nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych celów, tj. przez czas niezbędny do realizacji Rezerwacji, tj. przygotowania i przesłania przez Vogue Travel Sp. z o.o. formularza Umowy oraz przez okres utrzymania wstępnej Rezerwacji miejsca (udziału) w Imprezie turystycznej przez Vogue Travel Sp. z o.o. lub do chwili wycofania
zgody. 8. Dane osobowe Podróżnego i opiekuna Podróżnego mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa podmiotom przetwarzającym - frmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, a także innym administratorom, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu wstępnej Rezerwacji.

9. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu wstępnej Rezerwacji i ewentualnego przesyłania informacji marketngowych i handlowych. 10. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Klient ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

X. Obsługa plików Cookies.

1. Portal wykorzystuje pliki Cookies – pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym
Klienta, służące do korzystania z Portalu.

2. Klient wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili
zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

3. Szczegółowe informacje o plikach Cookies oraz zasadach ich wykorzystania opisane są w Polityce prywatności i Cookies.

XI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany Regulaminu Vogue Travel Sp. z o.o. poinformuje o tym Klientów na Portalu. 6

2. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Vogue Travel Sp. z o.o. poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na Portalu. Klientów, którzy dokonali Rezerwacji przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, obowiązuje treść dotychczasowa.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 5. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2022.

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm